Info Pomoć  

 Početna za: FOSFOR, P  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 15
Relativna atomska masa 30,973762
Naziv na hrvatskom Fosfor
Internacionalni naziv Phosphor
Oksidacijska stanja -3, -2, 0, 1, 2, 3, [5]
Talište / Vrelište (K) 317,3 (P4), 683 (crveni, pod tlakom) / 553 (P4)
Elektronegativnost 2,19 / 5,62 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p3
Element je Nemetal
Spada u grupu 15 / Va
Spada u skupinu Dušikova skupina

FOSFOR, P
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 317,3 (P4); 683 (crveni), pod tlakom
Vrelište/K: 553 (P4)
Hspajanja/kJ mol^-1: 2,51 (P4)
Hisparavanja/kJ mol^-1: 51,9 (P4)
Gustoća/kg m^-3: 1820 (P4); 2200 (crveni); 2690 (crni) [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 0,235 (P4); 12,1 (crni) [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 17,02 (P4)
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -1,1 x 10^-8 (P4); -8,4 x 10^-9 (crveni)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) P4 0 0 41,09 23,840
(s) crveni P -17,6 -12,1 22,80 21,21
(g) 314,64 278,25 163,193 20,786

 

  Početna za: FOSFOR, P  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku