Info Pomoć  

 UGLJIK, C  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 6
Relativna atomska masa 12,011
Naziv na hrvatskom Ugljik
Internacionalni naziv Carboneum
Oksidacijska stanja -4, 2, 4
Talište / Vrelište (K) 3820 (dijamant), 3800 (grafit), 800 (c60, sublimira) / 5100 (sublimira)
Elektronegativnost 2,55 / 6,27 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 2s22p2
Element je Nemetal
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

UGLJIK, C
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Carboneum Carbone Carbon Ugljik Carbonio Koolstof Kohlenstoff Carbono Carbono Kol

 

U elementarnom stanju pojavljuje se u više alotopskih modifikacija: kao dijamant, kao grafit i kao crni amorfni ugljik (čađa, retortni ugljen, drveni ugljen, koštani ugljen, koks i dr.). U prirodi se elementarni ugljik u najvećim količinama nalazi raspršen u škriljevcima, a u vezanom stanju u karbonatima sedimentnih


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Ugljik u tri alotropske modifikacije.

spojeva (vapnencu, dolomitu itd.). Znatne količine se nalaze u ugljik-dioksidu koji je otopljen u morima te u ostatcima organizama iz prošlih geoloških perioda (u ugljenu i nafti). Vrlo mali dio ukupnog ugljika na zemlji (oko jedne tisućinke postotka) vezan je u živim organizmima (od toga opet manje od 1% u životinjskim) u obliku spojeva koji su najvažniji sastojci tih organizama (bjelančevine, ugljikohidrati). Na običnoj temperaturi sve modifikacije ugljika teško reagiraju s drugim elementima, na povišenoj ili visokoj temperaturi sve se spajaju s kisikom dajući ugljik-dioksid. Sa sumporom se ugljik spaja u ugljik-disulfid, sa silicijem, borom i mnogim drugim metalima daje karbide.


Slika 2. - Slika je preuzeta iz Microsoft Encarta Encyclopedie 
http://encarta.msn.com
. 1.) Dijamant, 2.) Grafit, 3.) Buckminsterfulleren

 Spojevi ugljika: u spojevima ugljik je gotovo uvijek četverovalentan; njegovi atomi imaju sposobnost da se među sobom spajaju u duge lance, ravne ili razgranate, ili pak u prstene. Zbog toga ugljik može stvarati velik broj različitih spojeva tako da se kemija ugljikovih spojeva iz praktičnog razloga zove organska kemija te izdvaja iz kemije elemenata i svih ostalih spojeva. Samo neki jednostavni spojevi ugljika, kao oksidi, sulfidi i dr. obrađuju se obično u anorganskoj kemiji. Ugljik-monoksid, CO, bezbojan je i vrlo otrovan plin bez mirisa; nastaje pri nepotpunom izgaranju vodika, pri redukciji ugljik-dioksida i vodene pare ugljikom, pri suhoj destilaciji ugljena; stoga je CO sastojak tehničkih plinova proizvedenih iz ugljena i grotlenog plina iz visokih peći. Ugljik-dioksid, CO2, bezbojan, nezapaljiv plin slabo kisela mirisa i okusa koji se na običnoj temperaturi pri tlaku od 6,5 atom kondenzira u bezbojnu tekućinu; pod normalnim tlakom ne može postojati kao tekućina, ali može postojati u čvrstom stanju; čvrsti CO2 pri povišenoj temperaturi prelazi izravno u plin (suhi led). CO2 nalazi se i u vulkanskim plinovima, a na nekim mjestima na Zemlji izvire u velikoj koncentraciji. Industrijski se proizvodi najčešće iz dimnih plinova ili plina koji nastaje pri alkoholnom vrenju; upotrebljava se za proizvodnju suhog leda i soda-vode, u rashladnim strojevima, u organskoj sintezi, za gnojenje tla i dr. Zelene biljke asimiliraju CO2 koji se nalazi u zraku (oko 0,03% po volumenu) i od njega i vode izgrađuju pod djelovanjem svjetla (fotosintezom) šećere, škrob i druge ugljikohidrate. CO2 se otapa u vodi pri čemu se jedan mali dio njegovih molekula spaja s vodom u karbonatnu kiselinu H2CO3. Soli te kiseline su karbonati; one nastaju kad se CO2 spaja s bazama - npr. CO2 + NaOH -> NaHCO3, natrij-hidrogenkarbonat, soda; CO2 + CaO -> CaCO3, kalcij-karbonat - vapnenac i dr. Karbonati imaju veliko značenje u industriji. Tako se vapnenac upotrebljava za proizvodnju vapna CaO, koje se troši za rafiniranje željeza i proizvodnju čelika. Vapnenac služi i kao izvor CO2 u Solvayeovom postupku proizvodnje sode i natrij-hidrogenkarbonata. Natrij-karbonat Na2CO2 važan je izvor natrij-oksida Na2O, pa služi u proizvodnji stakla. Svi karbonati alkalijskih metala topivi su u vodi i reagiraju jako bazično.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 UGLJIK, C

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku