Info Pomoć  

 Početna  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

? - Fizikalni podaci

Kelivin/K

 

Temperature, ili bolje rečeno toplina se u termodinamici izražava pomoći Kelvina, a ne pomoći stupnjeva Celsiusa. 1 stupanj Celsiusa je jednak jednom Kelvinu a počinje od temperature leđenja vode na više. Negativne temperature se iskazuju sa minusom. Kod Kelvina je situacija malo drugačija, 0 Kelvina počinje na pravoj termodinamičkoj nuli kada su svi atomi u stanju mirovanja (to stanje je ne moguće). 
0 K je -273,15°C.
0°C je 273,15 K.

 

Talište/Vrelište

 

Talište je temperatura na kojoj neka tvar prelazi iz krutog agregatnog stanja u tekuće, a vrelište temperatura pri kojoj otpočinje isparavanje. Između njih je trojna točka.
Neke tvari sublimiraju, (J npr.)  tj. direktno prelaze iz krutog agregatnog stanja i obrnuto. One imaju temperaturu sublimacije.
Ovdje su izražene pri standardnim uvjetima, i to 20°C (293,15 K) i 101325 Pa.

 

Trojna točka

 
Trojna točka je stanje točno određenog tlaka i temperature pri kojoj neka var može postojati u sva svoja tri agregatna stanja. (Neke tvari sublimiraju, pa radi toga nemaju trojnu točku).
 

Kritična temperatura

 
Kritična temperatura je ona temperatura na kojoj plin više ne može biti preveden u tekuće stanje, bez obzira koliko je velik tlak.
 

Toplina spajanja i isparavanja

 
Objašnjava samo sebe; to je promjena entalpije prilikom spajanja elementa s drugim elementima i ona kod isparavanja. Može biti prevedena u kcal mol^-1 dijeljenjem sa 4,184.
 

Gustoća

 
Gustoća elementa u plinovitom (g), tekućem (l) i krutom stanju (s).
 

Dodatne informacije

 
Za sve dodatne informacije pogledajte pomoć.

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi

Prijavi grešku