Info Pomoć  

 Početna za: LANTAN, La  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 57
Relativna atomska masa 138,9055
Naziv na hrvatskom Lantan
Internacionalni naziv Lanthanum
Oksidacijska stanja 3
Talište / Vrelište (K) 1194 / 3730
Elektronegativnost 1,10 / 3,1 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 5d16s2
Element je Prijel. el. (f orb)
Spada u grupu 3 / IIIb
Spada u skupinu Skandijeva sk.

LANTAN, La
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Lantan se komercijalno dobiva iz monacitnih i bastenzitnih ruda koje se tretiraju kiselinama da bi se povećala koncentracija lantana (a time i drugih lantanida), a zatim se odvaja iz smjese metodom ionske izmjene. Elementarni se lantan na kraju dobiva elektrolizom taline lantanovog(III)-klorida ili redukcijom bezvodnog klorida natrijem, odnosno fluorida kalcijem. Elektroliza se provodi u atmosferi inertnog plina.

Lantan ima široku primjenu kao metal za legiranje. Legure kobalta s lantanom pokazuju povećanu otpornost na oksidaciju i koroziju pri povišenim temperaturama. S kobaltom i niklom daje intermetalne spojeve. Intermetalni spoj LaCo5 ima izuzetna magnetska svojstva koja daleko nadmašuju poznate ALNICO magnete pa se koristi za izradu jakih permanentnih magneta. Drugi intermetalni spoj LaNi5 ima osobito svojstvo reverzibilne apsorpcije-desorpcije velikih količina vodika pri sobnoj temperaturi pa ima potencijalnu primjenu za baterije s vodikovim gorivom. Kao sastavni dio "mischmetala" koristi se za svijetleći kremen u jezgri grafitnih elektroda za dobivanje svjetlosti velikog intenziteta. Također se koristi kao katalizator pri preradi nafte (krekiranju - cijepanju većih molekula u manje).

Lantan u spojevima ima oksidacijski broj +3. Pored uobičajenih lantanovih topljivih soli lantanovog klorida (LaCl3) i lantanovog nitrata heptahidrata (La(NO3)3 x 6H2O), najvažniji je spoj lantanov oksid (La2O3). Nastaje zagrijavanjem lantana u zraku. Higroskopan je, a otapa se u koncentriranim mineralnim kiselinama, acetonu i mravljoj kiselini. S talištem pri temperaturi 2310°C spada u vrlo vatrostalne materijale, ali nema veće primjene zbog higroskopnosti. Koristi se kao matični kristal za fluorescentne prahove, za izradu termistora i kondenzatorskih dielektrika. Dodaje se najkvalitetnijim optičkim staklima jer im smanjuje disperzivnost. U novije se vrijeme, u smjesi s ostalim lantanidima, koristi za krekiranje sirove nafte (u formi molekularnih sita).

 

 Početna za: LANTAN, La

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku