Info Pomoć  

 Početna za: RUBIDIJ, Ru  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 37
Relativna atomska masa 85,4678
Naziv na hrvatskom Rubidij
Internacionalni naziv Rubidium
Oksidacijska stanja -1, [1]
Talište / Vrelište (K) 312,2 / 961
Elektronegativnost 0,82 / 2,34 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 6s1
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Alkalijski metali

RUBIDIJ, Rb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 312,2
Vrelište/K: 961
Hspajanja/kJ mol^-1: 2,20
Hisparavanja/kJ mol^-1: 69,2
Gustoća/kg m^-3: 1532 [293 K]; 1475 [(l) talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 58,2 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 55,79
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +2,49 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 76,78 31,062
(g) 80,88 53,06 170,089 20,786

 

  Početna za: RUBIDIJ, Rb  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku