Info Pomoć  

 Početna za: HAFNIJ, Hf  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 72
Relativna atomska masa 178,49
Naziv na hrvatskom Hafnij
Internacionalni naziv Hafnium
Oksidacijska stanja 1, 2, 3, [4]
Talište / Vrelište (K) 2503 / 5470
Elektronegativnost 1,3 / 3,8 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d26s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 4 / IVb
Spada u skupinu Titanijeva sk.

HAFNIJ, Hf
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 2503
Vrelište/K: 5470
Hspajanja/kJ mol^-1: 25,5
Hisparavanja/kJ mol^-1: 661,1
Gustoća/kg m^-3: 13310 [293 K]; 12000 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 23,0 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 13,41
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +5,3 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 43,56 25,73
(g) 619,2 576,5 186,892 20,803

 

  Početna za: HAFNIJ, Hf  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku