Info Pomoć  

 Početna za: GALIJ, Ga  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 31
Relativna atomska masa 69,723
Naziv na hrvatskom Galij
Internacionalni naziv Galium
Oksidacijska stanja 1, 2, [3]
Talište / Vrelište (K) 302,93 / 2676
Elektronegativnost 1,81 / 3,2 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d104s24p1
Element je Metal
Spada u grupu 13 / IIIa
Spada u skupinu Borova skupina

GALIJ, Ga
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 302,93
Vrelište/K: 2676
Hspajanja/kJ mol^-1: 5,59
Hisparavanja/kJ mol^-1: 256,1
Gustoća/kg m^-3: 5907 [293 K]; 6113,6 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 40,6 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 11,81
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -3,9 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 40,88 25,86
(g) 277,0 238,9 169,06 25,36

 

  Početna za: GALIJ, Ga  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku