Info Pomoć  

 KLOR, Cl  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 16
Relativna atomska masa 35,4527
Naziv na hrvatskom Klor
Internacionalni naziv Chlorum
Oksidacijska stanja [-1], 0, 1, 3, 4, 5, 6, [7]
Talište / Vrelište (K) 172,17 / 239,18
Elektronegativnost 3,16 / 8,30 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s23p5
Element je Nemetal
Spada u grupu 17 / VIIa
Spada u skupinu Halogeni elementi

KLOR, Cl
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Chlorum Clore Chlorine Klor Cloro Chloor Chlor Cloro Cloro Klor

 

KLOR lat. chlorum - žutozelen, kem. element iz grupe halogenih elemenata. U prirodi se nalazi slobodan jedino u vulkanskim ekshalacijama, ali je vrlo raširen u spojevima, npr. kao natrij-klorid (kuhinjska sol), kalij-klorid, magnezij-klorid i dr. Natrij-klorid tvori znatna ležišta, a morska voda sadržava oko 2% klora, većim dijelom kao natrij a manjim kao magnezij-klorid. Kao natrij i kalij-klorid nalazi se u životinjskom i biljnom carstvu; kao kloridna (solna) kiselina sastojina je želučanog soka. Elementarni klor je zelenkastožut plin oštra mirisa, dva i pol puta teži od zraka; pritiskom i hlađenjem lako se pretvara u žutu tekućinu normalnog vrelišta. I u vrlo malim koncentracijama nadražuje dišne organe, a 0,5-1% klora u udisanom zraku brzo djeluje smrtonosno. Elementarni je klor poslije fluora najreaktivnija supstancija: izravno se spaja sa svim drugim elementima osim dušika, kisika, ugljika, plemenitih plinova i iridija. Smjesa klora i vodika eksplozivno se spaja u klorovodik, ako se osvijetli (klorni praskavac); fosfor, bor i silicij u doticaju s klorom sami se zapale; mnogi drugi elementi (npr. cink, željezo, živa i dr.) gore u kloru (tj. spajaju se u kloride uz pojavu svjetla i topline) ako se prethodno zagriju. Organske spojeve klor oksidira (jer s vodom razvija kisik koji je u času nastajanja osobito reaktivan), ili se ugrađuje u njihovu molekulu adicijom ili zamjenom vodika (uz razvoj klorovodika). Na tom se osniva upotreba klora za dezinfekciju i za bijeljenje tekstila, celuloze, papira i sl. (obojene se nečistoće oksidacijom i kloriranjem razaraju ili prevode u bezbojne spojeve). Klor se u vodi otapa (2,3g u litri vode na 20°C), a dobivena otopina (klorna voda) služi u kemiji kao sredstvo za oksidaciju. Klor se proizvodi elektrolizom otopine kuhinjske soli; sprema se i transportira u tekućem stanju. Upotrebljava se najviše za proizvodnju kloriranih organskih spojeva, za bijeljenje i za dezinfekciju. Klor je bio prva tvar upotrijebljena kao bojni otrov (1915.).


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
plinoviti Klor.

Spojevi klora: klorovodik, HCl, jest bezbojni plin oštra mirisa, izvanredno lako topljiv u vodi (525 g u litri vode na 0°C). Nastala otopina zove se kloridna ili solna kiselina. Klorovodik je nusproizvod pri proizvodnji natrij-sulfata djelovanjem sulfatne kiseline na kuhinjsku sol i pri mnogim procesima kloriranja organskih supstancija; proizvodi se i izgaranjem vodika u atmosferi klora. Klorovodik služi za proizvodnju kloridne kiseline i za kloriranje nezasićenih organskih spojeva, npr. pri proizvodnji vinilklorida iz acetilena. Spojevi klora s metalima jesu soli kloridne kiseline, kloridi; dobivaju se otapanjem metala u solnoj kiselini ili djelovanjem klora na metale. Tehnički važni kloridi jesu naročito: aluminij-klorid, AlCl3 (katalizator u organskoj kemiji), natrij-klorid (kuhinjska sol, sirovina za proizvodnju natrija, klora i njihovih spojeva), magnezij-klorid (međuprodukt pri proizvodnji magnezija), kalij-klorid (umjetno gnojivo), živa-kloridi (sublimat). Spoj klora s kisikom, ClO2, klor-dioksid, žutozelen plin, u vodenoj otopini služi kao sredstvo za bijeljenje celuloze, brašna i dr. S kisikom i vodikom klor tvori niz kiselina: hipokloritnu, HClO (soli hipokloriti), kloritnu, HClO2 (soli kloriti), kloratnu, HClO3 (soli klorati) i perkloratnu, HClO4 (soli perklorati). Natrij-hipoklorit je sastojina lužine za bijeljenje, dobivene uvođenjem klora u lužinu ili elektrolizom otopine natrij-klorida; halcij-hipoklorit je sastojina klornog vapna. Kalcij-klorat, Ca(ClO3)2, dobiva se uvođenjem klora u vapneno mlijeko; služi za proizvodnju kalij-klorata, KClO3, koji se dobiva također elektrolizom otopine kalij-klorida i služi za proizvodnju žigica i eksploziva. Kalij-perklorat, KClO4, služi za oksidaciju goriva u raketama za vojne svrhe, a uz neke druge perklorate i za proizvodnju eksploziva i u pirotehnici. Od organskih spojeva s klorom u najvećim se količinama proizvode: monoklorbenzol, C6H5Cl, koji služi kao međuprodukt pri proizvodnji fenola, DDT i dr; tetraklormetan, CCI4, (služi za proizvodnju rashladnih sredstava, za gašenje požara, za kemijsko čišćenje, kao otapalo i dr.); kloroform (triklormetan), CHCl3; etil-klorid, C2H5Cl (za proizvodnju etil-celuloze, rashladnih sredstava, anestetik); dikloretilen, C2H4Cl2 (otapalo, insekticid, međuprodukt za proizvodnju drugih organskih spojeva); trikloretilen, C2H3Cl3 (otapalo za masti).

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 KLOR, Cl

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku