Info Pomoć  

 Početna za: PLATINA, Pt  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 78
Relativna atomska masa 195,08
Naziv na hrvatskom Platina
Internacionalni naziv Platinum
Oksidacijska stanja 0, 2, [4], 5, 6
Talište / Vrelište (K) 2045 / 4100+-100
Elektronegativnost 2,28 / 5,6 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d96s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 10 / VIIIb
Spada u skupinu Platinski elementi

PLATINA, Pt
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 2045
Vrelište/K: 4100 +/- 100
Hspajanja/kJ mol^-1: 19,7
Hisparavanja/kJ mol^-1: 510,5
Gustoća/kg m^-3: 21450 [293 K]
Toplinska vodljivost/W m^-1 K^-1: 71,6 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 9,10
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: +1,301 x 10^-8 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 41,63 25,86
(g) 565,3 520,5 192,406 25,531

 

  Početna za: PLATINA, Pt  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku