Info Pomoć  

 NATRIJ, Na  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 11
Relativna atomska masa 22,989768
Naziv na hrvatskom Natrij
Internacionalni naziv Natrium
Oksidacijska stanja -1, [1]
Talište / Vrelište (K) 370,96 / 1156,1
Elektronegativnost 0,93 / 2,85 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3s1
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Alkalijski metal

NATRIJ, Na
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Natrium Sodium Sodium Natrij Sodio Natrium Natrium Sodió Sodio Natrium

 

NATRIJ, kemijski element iz grupe alkalijskih metala. Vrlo mekan, srebrnobijeli metal modrikasta sjaja poput olova, tali se kod 98°C; na vlažnom zraku se brzo prevlači slojem hidroksida zbog čega ga se čuva pod petrolejem ili parafinskim uljem. Komadić natrija bačen u vodu burno reagira stvarajući natrij-hidroksid i oslobađajući vodik. Zagrijan, na zraku izgara i daje intenzivno žut plamen, pri čemu nastaje peroksid, Na2O2. Elementarni natrij prvi je izolirao H. Davy 1807., a komercijalna proizvodnja elementarnog natrija započela je 1854. Danas se natrij proizvodi elektrolizom rastaljenog natrij-hidroksida ili klorida. Elementarni natrij služi poglavito (oko 80%) za proizvodnju tetraetilolova, zatim natrij-peroksida, cijanida i amida, u organokemijskoj industriji za redukciju, kao katalizator za polimerizaciju, za kondenzacije i sl., kao sastojina nekih legura, kao prenosilac topline u nuklearnim termoelektranama, za natrijske lampe, kao sredstvo za hlađenje na visokim temperaturama i dr. Natrij je najrašireniji alkalijski metal. U Zemljinoj kori, po raširenosti natrij je među elementima na šestom mjestu; osobito su njime bogate eruptivne stijene i morska voda. U prirodi je natrij vrlo raširen, a nalazi se samo u obliku spojeva. Prijeko je potreban sastojak živih organizama.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Natrij u elementarnom stanju.

Spojevi natrija: natrij je u svojim spojevima jednovalentan. Većina spojeva natrija bijele su boje ili bezbojni i lako topljivi u vodi. Mnogi spojevi važni su u tehnici, a neki od njih idu među najvažnije sirovine ili proizvode kemijske industrije. Kad se natrij spaja izravno s kisikom nastaje natrij-oksid (NaO) ako nije prisutan višak kisika; ako jest, nastaje peroksid (Na2O2), žućkasto-bijela masa koja djeluje kao jako oksidacijsko sredstvo te se upotrebljava za bijeljenje svile, vune, dlake, perja, rogovine, kosti i sl., a osim toga se stavlja u patrone za disanje, jer veže ugljik-dioksid i pri tom razvija kisik. Natrij-hidroksid (NaOH), kaustična soda, lužni kamen, tvori bezbojnu higroskopnu masu koja dolazi u trgovinu kompaktna u većim i manjim komadima, u zrncima, ljuskama ili štapićima; vrlo se lako topi u vodi uz jako zagrijavanje (otopina je natrijeva lužina); proizvodi se (uz klor) elektrolizom otopine natrij-klorida, također kaustifikacijom sode; jedna je od najjačih baza i ima mnogostruku upotrebu: za proizvodnju sapuna, viskoze, celuloze, papira, vodenog stakla, fenola, glinice i mnogih kemikalija; za mekšanje vode, rafinaciju petroleja i mazivnih ulja, merceriziranje pamuka, regeneraciju kaučuka, čišćenje i močenje metala, drveta i dr; u veterinarskoj medicini. Natrij-klorid (NaCl), kuhinjska sol, kristalizira u bezbojnim kockicama, nekad u oktaedrima: najrašireniji spoj natrija, u morskoj soli ga ima oko 3%; prijeko je potreban za život životinja i čovjeka, a i nekih biljaka koje rastu na obalama mora (halofiti). Dobiva se iz morske vode i iz naslaga, koje su nastale u prošlim geološkom periodima isušenjem mora (sol). To je komercijalno najvažniji spoj natrija, jer se iz njega, izravno ili neizravno dobivaju svi drugi natrijevi spojevi. Natrij-bromid (NaBr) služi u medicini kao sedativ. Natrij jodat (NaI) upotrebljava se u fotografskoj industriji i kao jodni preparat u medicini. Natrij-fiuorid (NaF), bijeli prah, razmjerno slabo topljiv u


Slika 2. - Slika je preuzeta iz Microsoft Encarta 
Encyclopedia http://encarta.msn.com. Prikazuje gorenje 
Natrija u vodi.

vodi, služi za konzerviranje drva, u industriji stakla i emajla, za dezinfekciju. Natrij jodat (NaIO3) se dobiva iz matičnih lugova čilske salitre; sirovina je za dobivanje jodnih preparata, a služi i kao reagens u oksidimetrijskoj analizi. Natrij-hipoklorit (NaOCl) se upotrebljava u tehnici gotovo isključivo u obliku vodene otopine, zvane Eau de Javelle ili lug za bijeljenje, dobivene elektrolizom otopine natrij-klorida (bez dijafragme za odvajanje klora od lužine) ili uvođenjem klora u lužinu; služi za bijeljenje i dezinfekciju. Natrij-klorit (NaOCl2) dobiven miješanjem klor-dioksida i natrij-peroksida u vodenoj otopini jako je oksidacijsko sredstvo te se upotrebljava sve više za bijeljenje biljnih i umjetnih vlakana. Natrij-klorat (NaClO3), bezbojni higroskopni kristal, dobiva se elektrolizom vruće otopine natrij-klorida, upotrebljava se kao oksidacijsko sredstvo i kao sredstvo za uništavanje korova. Natrij-perklorat (NaClO4 x H2O), bezbojni higroskopni kristali, topljivi u vodi, sastojina je eksploziva, a služi i kao reagens u kemijskoj analizi. Natrij-kromat (Na2CrO4 x 10H2O), žuti higroskopni kristali, služi za proizvodnju kromnih boja. Natrij-dikromat (bikromat), Na2Cr2O7 x 2H2O, crveni higroskopni kristali, jak oksidans, jeftiniji i u vodi lakše topljiv od kalij-bikromata te se stoga sve više upotrebljava mjesto njega u proizvodnji boja, kožarstvu, u proizvodnji kromnih boja, za bijeljenje, konzerviranje, itd. Natrij-sulfid, Na2S x 9H2O, higroskopne bezbojne (ili od tragova polisulfida žućkaste) kvadratične prizme koje se na zraku raskvase, u vodi se vrlo lako tope i mirišu na sumporovodik; služi u kožarstvu za uklanjanje dlaka, u proizvodnji viskoze i sumpornih bojila, u fotografiji, za oplemenjivanje ruda i dr. Natrij-hidrosulfid (NaHS) koji nastaje uvođenjem sumporovodika u natrijsku lužinu služi u kožarstvu, u proizvodnji viskoze i različitih kemikalija koje sadržavaju sumpor. Natrij-tetrasulfid (Na2S4) dolazi u trgovinu kao tamnocrvena otopina, služi u kožarstvu, za proizvodnju insekticida i fungicida, sredstva za flotaciju, sumpornih boja, bojila za metale i sl. Natrij-sulfat (Na2SO4) nastaje kao sporedni produkt u proizvodnji kloridne kiseline djelovanjem sulfatne kiseline na natrij-klorid ili dvostrukom izmjenom natrij-klorida s magnezij-sulfatom; služi u proizvodnji stakla, ultramarina, celuloze, natrij-sulfida, u proizvodnji boja, u medicini kao purgativ (Glauberova sol). Natrij-disulfit (hidrogensulfit) (NaHSO3), bezbojne sjajne prizme koje mirišu na sumpor-dioksid i lako se otapaju u vodi, dobiva se uvođenjem sumpor-dioksida u otopinu sode; upotrebljava se kao reduktivno sredstvo u proizvodnji boja, za bijeljenje, za konzerviranje namirnica, u kožarstvu, u fotografiji. Doda li se njegovoj otopini odgovarajuća količina sode, dobiva se otopina natrij-sulfita (Na2SO3) koja kristaliziranjem daje sol Na2SO3 x 7H2O, kristale bez boje i mirisa, koji na zraku vjetre i služe u slične svrhe kao disulfit. Natrij-tiosulfat (hiposulfit), Na2S2O3 x 5H2O, bezbojni prozirni kristali bez mirisa, topljivi u vodi; otapa soli srebra te se stoga upotrebljava kao fiksirna sol u fotografiji i za ekstrakciju srebro-klorida iz ruda; osim toga služi za uklanjanje klora zaostalog na tekstilu nakon bijeljenja (antiklor), u kemijskoj analizi, u kožarstvu pri kromnom štavljenju, itd. Natrij-ditionit (natrij-hipodisulfit, natrij-hiposulfit), Na2S2O4, žućkasto-bijeli kristalni prah, lako topljiv u vodi i lužinama, vrlo jako reduktivno sredstvo; upotrebljava se u proizvodnji boja i tisku tkanina (reducira indigo i indantrenske boje, za bijeljenje, za apsorpciju kisika u kotlovnoj vodi i pri kemijskoj analizi plinova; njegov adicijski spoj s formaldehidom je redukcijsko sredstvo rongalit. Natrij-pirosulfit (metabisulfit), Na2S2O5, bezbojne prizme topljive u vodi, služi za sumporenje vina, za bijeljenje, dezinfekciju, konzerviranje i reduciranje. Natrij-nitrat (čilska salitra, NaNO3) tvori higroskopne kockaste romboedre, koji se lako tope u vodi. Natrij-nitrit (NaNO2), dobiva se kao nusproizvod pri proizvodnji nitratne kiseline; otrovan, služi u industriji bojila, u industriji žarulja, namirnica, itd. Natrij-karbonat (Na2CO3) i bikarbonat (NaHCO3, soda). Natrij-tetraborat (Na2B4O7), boraks. Natrij-amid (NaNH2), bezbojna staklasta kristalna masa, nastaje kad se suhi amonijak prevodi preko rastaljenog natrija. Služi kao kondenzacijsko sredstvo u organskoj sintezi i kao međuproizvod za proizvodnju vrlo otrovnog natrij-cijanida (NaCN) koji se upotrebljava za izluživanje zlata iz ruda, kao sastojina elektrolita za galvanske kupelji, za uništavanje štetočina, za odstranjivanje dlaka s kože, u organskim sintezama i dr. Natrij-perborat, NaBO2 x H2O2 x 3H2 - oksidans, sastojina je prašaka za pranje (sredstvo za izbjeljivanje). Imenom natrij-fosfat redovito se označuje sekundarni ortofosfat, Na2HPO4 x 12H2O, bezbojne monoklinske prizme ili ploče koje na zraku vjetre (gube kristalnu vodu) i topljive su u vodi; služi u tehnici za otežavanie svile, za glazure, protupožarne impregnacije tekstila, za proizvodnju drugih fosfata, u bojadisarstvu. Polimeri natrij-metafosfata (Grahamove soli ), NaPO4, tvore fosfatna stakla od kojih se jedno pod imenom Calgon upotrebljava za mekšanje vode, kao dodatak pri tekstilu, u proizvodnji papira, štavila, fotografskih razvijača i dr. Za mekšanje vode, sredstva za pranje, za odmašćivanje metala i sl. upotrebljava se također natrij-pirofosfat (Na4P2O7 x 12H2O), polifosfat (Na3P3O10), tercijarni natrij fosfat (N3PO4) i metasilikat (Na2SiO3). Za silikate natrija; natrij-arsenat, NaHAsO4 x 7H2O, bezbojne monoklinske prizme topljive u vodi i glicerolu, slabo u alkoholu, upotrebljava se kao pesticid u voćarstvu i za proizvodnju drugih pesticida. Natrij-arsenit (Na2HAsO3), bezbojni kristali, u vodi dobro, u alkoholu slabo topljivi, služi u pesticidnima i medicinskim preparatima, vodena otopina služi za skidanje kore s drveta. Natrij-antimonijat Na[Sb(OH)6], jedina je natrijska sol koja se teško topi u vodi. Natrij-ferocijanid, Na[Fe(CN)6] x 10H2O, žuti monoklinski kristali topljivi u vodi, upotrebljava se za proizvodnju pigmenata, u metalurgiji, u fotografiji, itd. Od natrijskih soli organskih kiselina veću tehničku važnost imaju: natrij-formijat (HCOONa), bezbojne kristalne prizme ili ploče, koje se na zraku raskvase, a u vodi lako tope, proizvodi se djelovanjem ugljikova-monoksida na natrij-hidroksid pod tlakom; služi za proizvodnju oksalne kiseline, kao zamjena za natrij-acetat, u kožarstvu i dr. Natrij-acetat, CH3COONa x 3H2O, kristali bez boje i mirisa, lako topljivi u vodi, u kemijskoj industriji međuproizvod pri proizvodnji mnogih kemikalija, upotrebljava se i u bojadisarstvu, kožarstvu, industriji kaučuka, pri galvanizaciji, za konzerviranje mesa, itd. Natrij-salicilat (C6H4(OH)COONa), bijele ljuske ili kristalni prah, topljiv u vodi i alkoholu, služi kao lijek protiv groznice i reumatizma. Natrij-stearat (C17H35COONa), bijeli listići topljivi u vodi i alkoholu, sastojina tvrdih sapuna, upotrebljava se u kozmetici, za impregniranje tkanina da ne propuštaju vodu. Natrij-glutamat, HOOC x CH(NH2)(CH2)2COONa, bijeli kristalni prah, topljiv u vodi i alkoholu; sam je bez okusa, ali uslijed senzibilizacije usnih papila čini okus hrane jačim i jasnijim, te se stoga dodaje kao začin hrani, u Kini se odavna dobiva iz morske trave; danas se proizvodi iz glutena pšenice i soje, ili iz melase. Natrij-alginat dobiva se iz morskih alga u obliku praha; s vodom bubri te se upotrebljava u industriji namirnica, kozmetici, farmaceutskoj industriji, itd., kao sredstvo za zgušnjavanje ili emulgiranje. Natrij-citrat, 2Na3C6H5O7 x H2O, bezbojni rompski kristali lako topljivi u vodi, teško u alkoholu, služi u medicini i fotografiji, kao zamjena za kuhinjsku sol u dijetnoj hrani, u galvanskim kupkama, kao dodatak krvi za transfuziju.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 NATRIJ, Na

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku