Info Pomoć  

 Početna za: VODIK, H  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 1
Relativna atomska masa 1,00794(7)
Naziv na hrvatskom Vodik
Internacionalni naziv Hidrogenium
Oksidacijska stanja -1, 0, [1]
Talište / Vrelište (K) 14,01 / 20,28
Elektronegativnost 2,20 / 7,18 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 1s1
Element je Nemetal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Niti jednu

VODIK, H
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

KEMIJSKI PODACI

Otkriće: Prepoznao ga je kao element 1766. H. Cavendish u Londonu, Engleska.

Opis: Vodik je bezbojni, bezmirisni plin netopljiv u vodi. Gori na zraku i stvara eksplozivne mješavine sa zrakom, klorom i fluorom - praskavace. Koristi se za pravljenje amonijaka, cikloheksana, metanola itd.

Elektronski afinitet (M -> M-)/kJ mol^-1: 72,8

Radijus / pm
Ionski: H+ 0,00066; H- 154
Atomski: 68
Kovalentni: 30
van der Waals: 120

Elektronegativnost

Pauling: 2,20
Allred: 2,20
Apsolutna: 7,18 eV

Oksidacijska stanja

Atom Ljuska

U spojevima

H^-1 [He] NaH, CaH, itd.
H^0 s1 H2
H^1 s0 H2O, H3O+, itd, OH-, HF, HCl, itd, druge kiseline, NH3, CH4 itd.

 

  Početna za: VODIK, H

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku