Info Pomoć  

 KROM, Cr  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 24
Relativna atomska masa 51,9961
Naziv na hrvatskom Krom
Internacionalni naziv Chromum
Oksidacijska stanja -2, -1, 0, 1, 2, [3], 4, 5, 6
Talište / Vrelište (K) 2130+-20 / 2945
Elektronegativnost 1,66 / 3,72 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d54s1
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 6 / VIb
Spada u skupinu Kromova sk.

KROM, Cr
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

OPĆENITO O ELEMENTU

Internacionalni naziv Naziv na Francuskom Naziv na Engleskom Naziv na Hrvatskom Naziv na Talijanskom Naziv na Nizozemskom Naziv na Njemačkom Naziv na Portugalskom Naziv na Španjolskom Naziv na Švedskom
Chromum Chrome Chromium Krom Cromo Chroom Chrom Crômo Cromo Krom

 

Krom je sjajan, bijeli, vrlo tvrd i krt metal gustoće 7,2; kemijski vrlo otporan: ni na vlažnome zraku ne oksidira, s kisikom izgara tek na veoma visokoj temperaturi, a isto se tako tek na visokoj temperaturi spaja se s fluorom, klorom, bromom, sumporom, ugljikom itd. Kloridna i sulfatna kiselina otapaju krom, osobito na višoj temperaturi; nitratna ga kiselina ne nagriza, štoviše, ona ga pasivira, tako da postane za neko vrijeme otporan i prema spomenutim drugim mineralnim kiselinama. Iz jedine rude kromita FeO x CrO3 dobiva se redukcijom s ugljenom u električnoj ili Siemens-Martinovoj peći. Ferokrom - legura kroma sa željezom, koja se upotrebljava za proizvodnju legura sa željezom ili niklom i željezom, otpornih prema koroziji i visokim temperaturama, kao i za proizvodnju kromovih čelika dobrih mehaničkih svojstava. Čisti krom se dobiva iz krom-oksida aluminotermijski ili elektrolizom vodenih otopina kromnih soli; služi za galvansko kromiranje željeza radi zaštite od korozije ili za dobivanje tvrde i mehanički otporne površine.


Slika 1. - Ova slika je preuzeta sa 
www.chemsoc.org
stranice. Prikazuje
Krom u elementarnom stanju.

Spojevi kroma: u spojevima krom nastupa sa svim valencijama od 2 do 6, ali su tehnički važni samo spojevi trovalentnog i šesterovalentnog kroma. Krom(III)-oksid, Cr2O3, zeleni prašak koji se upotrebljava kao boja i kao međuprodukt pri proizvodnji kroma. Od soli trovalentnog kroma najvažniji je krom-alaun, KCr(SO4)2 x 12H2O, veliki tamnoljubičasti kristali ili svjetloljubičasti prah; njegova ljubičasta vodena otopina pri grijanju pozeleni; služi za proizvodnju drugih soli kroma, kao močilo u proizvodnji boja, za proizvodnju tkanina nepropusnih za vodu, u kožarstvu i dr. Oksid šesterovalentnog kroma, CrO3, krom-trioksid, anhidrid kromne kiseline, tvori tamnocrvene iglice koje navlače vlagu iz zraka i lako se tope u vodi, dajući kromatnu kiselinu H2CrO4, (soli kromati) ili bikromatnu kiselinu H2Cr2O7, (soli dikromati ili bikromati); upotrebljava se kao jako oksidacijsko sredstvo, u proizvodnji boja i kožarstvu, za baterije, za kromiranje i dr. Najvažniji kromati, a ujedno i najvažnije soli kroma - jesu natrij-kromat i bikromat, Na2CrO4 x 10H2O i Na2Cr2O7 x 2H2O. Natrij-kromat, žuta sol lako topljiva u vodi, upotrebljava se za kromotisak, za proizvodnju kromovih boja, u bojadisarstvu i dr. Natrij-bikromat je međuprodukt pri proizvodnji kroma i njegovih spojeva, osim toga upotrebljava se u bojadisarstvu, u proizvodnji kromnih boja, za bijeljenje ulja i masti, za impregniranje drva, konzerviranje tutkala i želatine i dr. Kromne boje, spojevi kroma koji se upotrebljavaju kao pigmenti: kromoksidna zelena boja (krom(III)-oksid Cr2O3), Guigetova zelena (Cr2O3 x 4H2O), kao i pigmenti na bazi olovnog kromata: kromna žuta (olovo-kromat, također u smjesi s olovo-sulfatom), kromna narančasta i crvena (bazični olovo-kromati), krornna zelena boja (smjesa olovo-kromata i berlinskog modrila) i dr.

Opća encikopedija (1977) 3. izdanje (osam svezaka). Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb.

 KROM, Cr

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku