Info Pomoć  

 Početna za: FRANCIJ, Fr  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 87
Relativna atomska masa 223,0197
Naziv na hrvatskom Francij
Internacionalni naziv Francium
Oksidacijska stanja 1
Talište / Vrelište (K) 300 / 950
Elektronegativnost 0,7 / n.a.
Konfiguracija zadnje ljuske 7s1
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Alkalijski metali

FRANCIJ, Fr
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Francij se može dobiti bombardiranjem torija protonima. Budući da nije izolirana zamjetljiva količina francija ili njegovih spojeva, kemijska svojstva su istraživana radiokemijskim tehnikama. Kao i ostali alkalijski elementi, može se iz otopine istaložiti u obliku karbonata, hidroksida, fluorida, kromata, sulfata i sulfida. Od rubidija i cezija može se izdvojiti pomoću kationskih izmjenjivača. 

Poznato je dvadesetak radioaktivnih i vrlo nestabilnih izotopa masenih brojeva od 201 do 231 (francij je najnestabilniji od prvih sto elemenata u periodnom sustavu). Metal francij ima talište oko 27°C, a vrelište oko 680°C. Poput rubidija i cezija daje teško topljive taloge sastava FrClO4 i Fr2PtCL6. Upotreba francija ograničena je samo na znanstvena istraživanja.

 

 Početna za: FRANCIJ, Fr

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku