Info Pomoć  

 Početna za: ŽELJEZO, Fe  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 26
Relativna atomska masa 55,845
Naziv na hrvatskom Željezo
Internacionalni naziv Ferrum
Oksidacijska stanja -2, -1, 0, 1, 2, [3], 4, 5, 6
Talište / Vrelište (K) 1808 / 3023
Elektronegativnost 1,83 / 4,06 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 3d64s2
Element je Prijelazni element
Spada u grupu 8 / VIIIb
Spada u skupinu Trijada željeza

ŽELJEZO, Fe
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Dobivanje željeza:

Za dobivanje željeza danas se isključivo upotrebljavaju oksidne i karbonatne rude. Iz oksidnih ruda željezo se dobiva redukcijom ruda koksom, odnosno ugljik(II)-oksidom u visokim pećima. Iz ruda koje su siromašne željezom (npr. limonita), željezo se dobiva tzv. kiselim taljenjem i Kruppovim postupkom.

Dobivanje željeza redukcijom oksidnih ruda u visokim pećima odvija se na niže opisani način. Kroz gornji otvor, grotlo, peć se naizmjenično puni slojevima koksa i rude s talioničkim dodacima. Ovisno o rudi, talionički dodatak je vapnenac ili dolomit (ako su rude kisele jer jalovine sadrže silikate i aluminijev oksid) ili kvarcni pijesak (ako su rude alkalne jer jalovine sadrže kalcijev oksid). Najdonji sloj koksa se zapali, a dovodi mu se vruć zrak (do 800°C) obogaćen kisikom. Pri tom koks izgara dajući najprije CO2, a zatim prolaskom kroz sljedeći sloj koksa prelazi u CO:

C(s) + O2(g) -> CO2(g)

CO2(g) + C(S) -> 2 CO(g)

Nastali ugljikov(II)-oksid glavno je redukcijsko sredstvo koje postupno, ovisno o temperaturi pojedinih zona peći, sve više reducira okside željeza dok konačno ne nastane tzv. spužvasto željezo, a sve reakcije se sumarno mogu svesti na:

Fe2O3(s) + 3 CO(g) -> 2 Fe(s) + 3 CO2(g)

Reakcijama oslobođeni CO2 (koji nastaje raspadom karbonata) reagira s ugrijanim koksom dajući ponovo CO koji se u manje vrućim dijelovima peći raspada na CO2 i fino dispergirani ugljik koji se otapa u spužvastom željezu. Ugljik tako snizuje talište reduciranog željeza na 1100-1200°C. Rastaljeno željezo se, zbog veće gustoće, slijeva polagano u donji dio peći i skuplja se na dnu odakle se ispušta u kalupe ili vagonete kojima se odvozi na daljnju preradu. Tekuća i lakša troska pliva na rastaljenom željezu i ispušta se kroz nešto više smješten ispust. Proizvodi koji nastaju u visokoj peći su:

a) Sirovo željezo. Polaganim hlađenjem dobiva se sivo sirovo željezo iz kojeg se izlučio grafit. Naglim hlađenjem dobiva se bijelo sirovo željezo iz kojeg se grafit nije stigao izlučiti. Međutim, sirovo željezo obično se ne hladi nego odmah prerađuje u čelike.

b) Troska, koja je uglavnom kalcijev alumosilikat, upotrebljava se za proizvodnju cementa i kao izolacijski materijal.

c) Grotleni plin nastaje kao proizvod navedenih procesa gorenja, a sastoji se od dušika, ugljičnog dioksida, ugljičnog monoksida, vodika i metana. Koristi se za zagrijavanje zraka koji se upuhuje u peć.

Sirovo je željezo, zbog većeg sadržaja nečistoća i ugljika, jako krhko i nepodesno za obradu ili primjenu. Može se koristiti samo za lijevanje najgrubljih masivnih predmeta (npr. postolja) koji nisu mehanički ili termički opterećeni. Da bi se dobilo kvalitetnije željezo ili čelik sirovo se željezo prerađuje, što uključuje smanjenje sadržaja svih primjesa i podešavanje željenog sadržaja ugljika koji bitno određuje kvalitetu čelika. Čelikom se smatra legura željeza s 0,05 - 1,7% ugljika. Pročišćeno sirovo željezo koje sadrži više od 1,7%, a manje od 2,5% ugljika obično zovemo lijevano željezo, a koristi se za izradu masivnijih željeznih odljevaka za razna postolja, nosače, kostrukcijsko i građevinsko željezo itd. Mješanjem sirovog željeza s talinom kvarcnog pijeska i pretaljivanjem te smjese u pećima obloženim Fe2O3 u talini se dobiva spužvasto, porozno željezo u kojem prisutni Fe2O3 oksidira većinu primjesa. Dobiva se tzv. profilno željezo jer se direktno iz peći, pod tlakom koji istiskuje silikatnu masu s otopljenim primjesama, izvlače profilni prizvodi željeza (cijevi, tračnice, šipke itd.). Postoji više postupaka prerade željeza u čelike, a ovdje ćemo navesti najčešće.

1) Neposrednim propuhivanjem kisika ili zraka obogaćenog kisikom kroz rastaljeno željezo u konverterima. Najviše se koriste Bessemerov i Thomasov postupak. Razlikuju se u tome što se Thomasovim postupkom iz sirova željeza može ukloniti i fosfor.

2) Posrednom oksidacijom koja se provodi u Siemens - Martinovim pećima. Kod ovog postupka oksidaciju vrši kisik iz plinova iznad taline.

3) LD-postupkom s čistim kisikom (99,9%) u kojem se kisik ne provodi kroz talinu, nego provodi kroz vodom hlađenu kapljastu cijev koja seže do jednog metra iznad taline. Danas se ovaj postupak sve više primjenjuje.

4) Elektrolučni postupak u kojem se sirovo željezo tali električnim lukom. Ovo je moderniji postupak dobivanja legiranih čelika u kojima je udio drugih metala veći od 5%.


Svojstva i upotreba željeza:

Željezo je sivobijeli metal koji se može lako kovati, variti u vrućem stanju i ispolirati do visokog sjaja. Čisto željezo se može magnetizirati, ali ne može zadržati magnetizam. Elementarno željezo se javlja u tri alotropske modifikacije: 

alfa-željezo -> 907°C -> beta-željezo -> 1400°C -> delta-željezo

alfa-Fe ima prostorno centriranu kubičnu kristalnu rešetku i feromagnetično je. Pri temperaturi 770°C gubi feromagnetska svojstva, ali ne mijenja strukturu, pa se naziva beta-Fe. Gama-Fe ima plošno centriranu kubičnu kristalnu rešetku, a delta-Fe prostorno centriranu kubičnu rešetku, ali drugih parametara.

Željezo je kemijski vrlo reaktivno i kao neplemeniti metal otapa se u neoksidirajućim kiselinama. Na zraku je vrlo nestabilno i relativno brzo oksidira (hrđa). U oksidirajućim kiselinama (koncentriranoj sumpornoj i dušičnoj kiselini) površina željeza se ne otapa, nego pasivizira stvaranjem zaštitnog sloja.

U prirodi se željezo nalazi kao smjesa četiri stabilna izotopa 54Fe (5,9%), 56Fe (91,72%), 57Fe (2,1%) i 58Fe (0,28%), a ostali su radioaktivni s kratkim vremenom poluraspada, osim izotopa 60Fe (t1/2 = 3x10^5 godina). Izotop 56Fe poznat je kao nuklid s najstabilnijom jezgrom jer ima najveću energiju vezanja.

Primjena željeza je prvenstveno u obliku čelika, a manje kao sirovog ili lijevanog željeza. Čelik je legura željeza s 0,05 - 1,7% ugljika. To je najvažniji tehnološki i konstrukcijski materijal, a do danas je poznato više od tisuću vrsta čelika. Odlikuju se velikom izotropnom čvrstoćom, tvrdoćom, žilavošću, mogućnošću lijevanja i mehaničke obrade te velikom elastičnošću. Metalurgija čelika zasebna je znanost pa ovdje možemo samo spomenuti grubu podjelu čelika.

Prema namjeni čelike možemo podijeliti na kontrukcijske, alatne i specijalne čelike. Prema sastavu mogu biti ugljični i legirani. Čelik se legira s brojnim metalima. To su najčešće nikal, krom, mangan, vanadij, volfram, molibden i kobalt, ali mogu biti i bakar, aluminij i silicij. Mangan čeliku povećava tvrdoću, čvrstoću i otpornost na habanje; nikal povećava žilavost; molibden povećava tvrdoću i otpornost na koroziju, a volfram vatrostalnost. Nehrđajući čelici sadrže primarno krom (najmanje 12%) te manje dodatke nikla. O djelovanju pojedinih elemenata može se pročitati kod prikaza tog elementa.

Prema načinu prerade dijele se na sirove čelike, lijevane čelike, valjane čelike, kovne čelike, vučene čelike, itd. Prema mikrostrukturi mogu biti feritni, perlitni, martenzitni, ledeburitni i austenitni. Željena se mikrostruktura postiže sadržajem ugljika i procesom direktne ili naknadne termičke obrade.


Spojevi željeza:

Željezo pravi spojeve u kojima ima oksidacijski broj +2, +3 i +6, a u najvažnijima i najvećem broju spojeva ima oksidacijski broj +2 (fero) i +3 (feri). Stanje +2 je najstabilnije. Šesterovalentno željezo je ferat ion FeO4^2- koji je postojan samo u lužnatom mediju, a u kiselom mediju se raspada na Fe^3+ i kisik uz nešto ozona. Stvara brojne komplekse, ali većinom nisu stabilni i teško se priređuju. Najstabilniji su cijanoferatni kompleksi malog spina. Navodimo samo neke karakteristične spojeve željeza.

-Željezovi(II)-halogenidi su FeBr2, FeF2, Fe2 i FeCl2 i svi su topljive soli, dok su (III)-halogenidi FeF3, FeCl3 i FeBr3, od kojih je (III)-fluorid neznato topljiv.

-oksidi željeza uglavnom su nestehimetrijskog sastava. U željezovom(II)-oksidu (FeO), kubične strukture tipa NaCl, odnos željeza i kisika varira u granicama od 0,87:1 do 0,95:1. Željezo(III)-oksid (Fe2O3), tamno smede je boje i postoji u dvije kristalne modifikacije: mineral hematit sa strukturom korunda i magnetit (gama-Fe) s inverznom spinelnom strukturom.

-Željezov(II)-sulfat (FeSO4) najvažnija je i najdulje poznata sol željeza(II). Iz vodene otopine kritalizira kao heptahidrat koji se naziva zelena galica i upotrebljava se kao insekticid i za proizvodnju tinte i boja. Amonijev željezov(II)-sulfat-heksahidrat (NH4)2Fe(SO4) x 36H2O poznat je kao Mohrova sol.

-Kalijevi heksacijanoferati kompleksne su soli. Heksacianoferat(II) (K4Fe(CN)6) poznat je kao žuta krvna sol, a heksacijanoferat(III) (K3Fe(CN)6) kao crvena krvna sol.

-Prusijati su mješoviti kompleksni spojevi u kojima je jedna cijanidna skupina zamijenjena drugim ligandom (H2O, NH3, CO, NO2-, NO+ i NO). Npr. natrijev nitrozilprusijat Na2(Fe(CN)5NO.

 

 Početna za: ŽELJEZO, Fe

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku