Info Pomoć  

 Početna za: CEZIJ, Cs  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 55
Relativna atomska masa 132,90543
Naziv na hrvatskom Cezij
Internacionalni naziv Caesium
Oksidacijska stanja -1, [1]
Talište / Vrelište (K) 301,55 / 951,6
Elektronegativnost 0,79 / 2,18 eV
Konfiguracija zadnje ljuske 6s1
Element je Metal
Spada u grupu 1 / Ia
Spada u skupinu Alkalijski metali

CEZIJ, Cs
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

SPOJEVI, DOBIVANJE I UPORABA

Dobivanje cezija:

Metalni cezij dobiva se termokemijskom redukcijom polucitne rude ili spojeva cezija. Nakon prevođenja cezija iz polucitne rude u otopinu klorovodičnom kiselinom (HCl) i dodatkom olovnog nitrata cezij se istaloži kao dvostruki klorid s olovom (2CsCl x PbCl4). Sol se hidrolizira da bi se dobio cezijev klorid koji se termokemijski reducira. Redukcija se izvodi pomoću elementarnog kalcija na temperaturi 700-800°C u vakuumu ili atmosferi inertnog plina, npr. argona, pri čemu se iz smjese predestilira oko 90-95% čist metalni cezij prema jednadžbi: 

2CsCl + Ca <-> CaCl + 2Cs


Svojstva i upotreba cezija:

Cezij je srebrnobijel, vrlo mekan metal koji u prisutnosti tragova kisika dobiva zlatnožutu nijansu. Ima prostorno centriranu kubičnu kristalnu rešetku. Već na malo povišenoj temperaturi se tali, a pod utjecajem svjetla otpušta elektrone s maksimalnom emisijom elektrona pri valnoj duljini zračenja 540nm. Na zraku je samozapaljiv pri čemu gori crvenoljubičastim plamenom, stoga se mora čuvati u vakuumu. S vodom, pa čak i ledom, burno reagira na vrlo niskim temperaturama pri čemu, oslobađajući vodik, prelazi u hidroksid. Ako se istovremeno podvrgne djelovanju zraka i vode dolazi do eksplozije jer se oslobođeni vodik zapali. Od alkalijskih metala cezij najjače reagira s kisikom i halogenim elementima, a najslabije s dušikom, ugljikom i vodikom. Poznato je tridesetak izotopa cezija s masenim brojevima od 113 do 148, ali se u prirodi nalazi samo jedan stabilan izotop 133Cs.

Upotrebljava se kao geter u proizvodnji vakuum cijevi za uklanjanje ostataka plina i kao sredstvo za induciranje emisije elektrona s katoda (posebno za katode fotoelektričnih cijevi). U smjesi s argonom koristi se za punjenje infracrvenih svjetiljki. Koristi se i kao pogonsko gorivo raketa i svemirskih letjelica, a radioaktivni izotop 137Cs počeo se koristiti kao izvor zračenja (gama-zraka) pri liječenju tumora. U okviru svemirskih istraživanja ispituje se mogućnost upotrebe cezija kao tekućeg goriva za visoko temperaturne turboelektrične generatore s Rankinovim krugom.


Spojevi cezija:

Cezij je najelektropozitivniji, a stoga i jedan od najreaktivnijih elemenata. U svim spojevima, koji su dominantno ionski, izrazito je jednovalentan kao i ostali alkalijski metali.

-Cezijev bromid (CsBr) proizvodi se neutralizacijom cezijevog karbonata ili hidroksida s bromidnom kiselinom. Upotrebljava se u proizvodnji optičkih kristala.

-Cezijev fluorid (CsF) najlakše je topljiva sol cezija, jako higroskopna. Upotrebljava se za fluoriranje u organskim sintezama.

-Cezijev jodid (CsI) dobiva se neutralizacijom cezijevog hidroksida ili karbonata jodidnom kiselinom. Upotrebljava se u proizvodnji optičkih kristala i za pojačanje apsorpcije rengenskih zaslona sa cinkovim sulfidom.

-Cezijev klorid (CsCl) dobiva se iz polucita koji se izlužuje s 35-40%-tnom sumpornom kiselinom pri temperaturi od 110°C. Nakon 4-6 sati vruća se smjesa filtrira, a filtrat se hladi najprije do 50°C, a zatim na 20°C pri čemu se iskristalizira cezijev alaun. Cezijev alaun se žari uz dodatak 4% ugljika i nastaje cezijev sulfat koji se pomoću ionskog izmjenjivača prevede u cezijev klorid. Čisti klorid dobije se isparavanjem otopine i sušenjem pri temperaturi 260°C. Upotrebljava se kao geter u procesu proizvodnje vakuum cijevi, a koncentrirana otopina CsCl primjenjuje se u biološkim istraživanjima kod odjeljivanja makromolekula kao što su DNK i virusi.

-Cezijev oksid (Cs2O) dolazi u obliku pločastih kristala kojima boja ovisi o temperaturi. Pri sobnoj temperaturi su narančastožuti, pri 80°C limunastožuti, a iznad 180°C crveni. Uzrokuje stvaranje zlatnožute prevlake na površini metalnog cezija koja nastaje djelomičnom oksidacijom. -Cezijev hidroksid (CsOH) u vodenoj otopini stvara najjaču poznatu lužinu. Vruća lužina otapa inertne i plemenite metale kao što su nikal i srebro. Upotrebljava se kao djelomična ili potpuna zamjena za NaOH ili KOH u alkalijskim akumulatorima.

-Cezijev kromat (Cs2CrO4) i dikromat (Cs2Cr2O7) soli su žute do narančaste boje, a upotrebljavaju se za dobivanje metalnog cezija.

-Cezijev sulfat (CS2SO4) dolazi u obliku rompskih ili heksagonskih kristala koji se tale pri 1010°C. Industrijski se dobiva žarenjem cezijevog aluminijevog sulfata s ugljikom.

 

 Početna za: CEZIJ, Cs

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku