Info Pomoć  

 Početna za: OLOVO, Pb  

 Početna Tabele ovosti Download Zumbar Linkovi

Atomski (redni) broj 82
Relativna atomska masa 207,20
Naziv na hrvatskom Olovo
Internacionalni naziv Plumbum
Oksidacijska stanja 2, 4
Talište / Vrelište (K) 600,65 / 2013
Elektronegativnost 2,33
Konfiguracija zadnje ljuske 4f145d106s26p6
Element je Metal
Spada u grupu 14 / IVa
Spada u skupinu Ugljikova skupina

OLOVO, Pb
  Općenito
Općenito o elementu

Kemijski podaci
Opis, radijus, elektronegativnost... 
Spojevi, dobivanje i uporaba
O dobivanju, spojevima i uporabi...
Fizikalni podaci
Termodinamika, vodljivost, gustoća...
Biološki podaci
Toksičnost, količina u čovjeku, uloga...
Izotopi
Broj izotopa, ključni izotopi...
Minerali i proizvodnja
Minerali, rude...

Download
Download podataka o elementima

Ostali resursi
Linkovi na element na drugim stranicama
Susjedi:

FIZIKALNI PODACI

Talište/K: 600,65
Vrelište/K: 2013
Hspajanja/kJ mol^-1: 5,121
Hisparavanja/kJ mol^-1: 179,4
Gustoća/kg m^-3: 11350 [293 K]; 10678 [(l), talište]
Toplinska vodljivost/W m-1 K^-1: 35,3 [300 K]
Molarni volumen/ cm^3: 18,26
Magnetska masena susceptibilnost/ kg^-1 m^3: -1,39 x 10^-9 (s)

Termodinamičke karakteristike (298,15 K  0,1 MPa)

Stanje fH°0/kJ mol^-1 fG°0/kJ mol^-1 S°/J K^-1 mol^-1 Cp/J K^-1 mol^-1
(s) 0 0 64,82 26,44
(g) 195,0 161,9 175,373 20,786

 

  Početna za: OLOVO, Pb  

Početna Veliki PSE Tabele Zumbar Linkovi
Prijavi grešku